Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Celem projektów mobilności jest wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń. Głównym założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Do góry

W wyniku rekrutacji na staż w Holandii – praktyka zawodowa trwająca trzy tygodnie w ramach realizacji projektu Leonardo da Vinci zatytułowanego: „Wyższe umiejętności budowlane, zdobyte w przedsiębiorstwach holenderskich, szansą na znalezienie lepszej pracy w Europie” - na podstawie następujących kryteriów:

  • Złożenie i wypełnienie ankiety zgłoszeniowej
  • Ocena z zakresu wiedzy budowlanej
  • Znajomość języka obcego
  • Opinia wychowawcy – frekwencja, oceny, kultura osobista, umiejętność współpracy w grupie

wytypowano uczniów klasy trzeciej technikum budowlanego:

Miłosz Buś

Radosław Chylewski

Marcin Dawidowski

Marcin Okrój

Miłosz Radtke

Przemysław Rzędzian

Do góry

KORZYŚCI OSIĄGNIĘTE PRZEZ UCZESTNIKÓW STAŻU w ramach Programu Leonardo da Vinci w Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku: Projekt mobilności - „Wyższe umiejętności budowlane, zdobyte w przedsiębiorstwach holenderskich, szansą na znalezienie lepszej pracy w Europie”, którego głównym celem było szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego w branży budowlanej; poznanie interesujących rozwiązań i metod w zakresie kształcenia zawodowego oraz wymiana doświadczeń.

WARTO PODKREŚLIĆ, ŻE:

Staż zawodowy „Wyższe umiejętności budowlane, zdobyte w przedsiębiorstwach holenderskich, szansą na znalezienie lepszej pracy w Europie” - 2012-1-PL1-LEO01-27701 w Holandii był dla uczestników projektu uzupełnieniem praktycznej nauki zawodu – zwiększył doświadczenie zawodowe i jednocześnie szanse zawodowe uczestników na europejskim rynku pracy. Uczestnicząc w różnorodnych formach dokształcania młodzież zrozumiała ważność podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych.

W zakresie kompetencji zawodowych uczestnicy odbyli zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach holenderskich i w pracowni szkolnej pod nadzorem doświadczonych instruktorów holenderskich pracując w małych grupach. Zajęcia były prowadzone w formie praktycznego treningu zawodowego.

W zakresie kompetencji socjalnych - uczestnicy uczyli się radzenia sobie w nowych sytuacjach, pracując samodzielnie lub w grupie dostosowując się do nowych form i sposobów kształcenia. Uczestnicy stali się bardziej otwarci oraz pewni swoich umiejętności. Staż w Holandii sprzyjał budowaniu ich własnej wartości.

Uczestnicy projektu rozwinęli także kompetencje językowe i interkulturowe. Doświadczyli odmiennych warunków kulturowych w innym środowisku językowym. Uczestnicy zapoznali się z fachowym słownictwem w języku angielskim oraz nawiązali nowe znajomości z nauczycielami i młodzieżą holenderską.

Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający zdobyte podczas stażu kwalifikacje zawodowe. Na podstawie certyfikatów dyrektor PCE-ZSP wydał zaświadczenia zaliczające ich praktykę zawodową zgodnie z programem nauczania w klasie III Technikum Budownictwa.. Nabyte umiejętności zostały potwierdzone przez Certyfikat Europass-Mobilność, który w przyszłości powinien im pomóc podjąć pracę poza granicami kraju.

Do góry

27 maja 2013 r. odbyło się podsumowanie stażu w Holandii. Na spotkaniu podsumowującym obecny był Pan Starosta – Wiktor Tyburski, Dyrektor – Artur Obolewski oraz nauczyciele i młodzież uczestniczący w projekcie. Młodzież z PCE, będąca uczestnikiem projektu przekazała swoje wrażenia i podzieliła się doświadczeniami zdobytymi w Radius College w Bredzie i w przedsiębiorstwach oraz warsztatach szkolnych.

Podczas spotkania odbyło się również podsumowanie stażu młodzieży z Radius College, która przebywa na stażu w PCE, uczniowie z Holandii – Cas, Frank i Hamza podziękowali za bardzo gościnne przyjęcie w Lęborku, możliwość praktyk w CKP – bardzo podobały im się wspólne zajęcia z młodzieżą z Polski oraz współpraca z nauczycielami zawodu, których doświadczenie zawodowe ocenili bardzo wysoko. Ponadto podziękowali nauczycielom za możliwość uczestniczenia w lekcjach: j. angielskiego, kosztorysowania i konstrukcjach budolwanych oraz koleżankom i kolegom z Polski za bardzo dobrze zorganizowany pobyt, wspólne zwiedzanie Lęborka, Łeby i Gdańska. Cas, Frank i Hamza są w Polsce po raz pierwszy i jest to dla nich fantastyczne doświadczenie.

Uczniowie z PCE podkreślili, że praktyka zagraniczna zapewniła im zdobycie nowych doświadczeń• i umiejętności zgodnie ze standardami europejskimi. Uczniowie odbyli staż zawodowy w przedsiębiorstwie budowlanym: Nederlandse Bouw Unie bv (Miłosz Radtke, Radosław Chylewski, Marcin Okrój i Przemysław Rzędzian) i na warsztatch szkolnych w Radius College (Miłosz Buś i Łukasz Dawidowski) w terminie 06.04.20103– 26.04.2013. Pogłębili wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technologii, materiałów oraz sprzętu budowlanego – niezbędnych atrybutów w budownictwie, w dobie postępu technicznego. Ponadto skonfrontowali dotychczasowe umiejętności zawodowe z wymaganiami europejskimi. Uczestnicząc w stażu zagranicznym poszerzyli ogólną wiedzę z zakresu budownictwa, wiedzę o kulturze i obyczajach Holandii.

Celem projektu było także kształtowanie przedsiębiorczości, stosowanie oraz pogłębianie znajomości języka angielskiego w praktyce. Zdobyli informacje odnośnie kształcenia zawodowego w Holandii, warunków życia i funkcjonowania firm budowlanych. Uzyskane doświadczenia wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej. Na zakończenie stażu otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie stażu.

Wypowiedzi uczniów:

„Stworzona w ramach projektu możliwość nabycia przez nas nowych doświadczeń zawodowych na pewno w przyszłości ułatwi nam skuteczną rywalizację na rynku pracy. Dzięki stażowi, jaki odbyliśmy w Holandii mogliśmy sprawdzić oraz podwyższyć poziom:

„Mamy nadzieję, że umiejętności, jakie zdobyliśmy w trakcie realizacji projektu zapewnią nam większe szanse na regionalnym i krajowym rynku pracy, a w przyszłości także na rynku europejskim dzięki większemu doświadczeniu zawodowemu i językowemu oraz większej pewności siebie w zdobywaniu i tworzeniu miejsc pracy.”

„Serdecznie dziękujemy za opracowanie projektu i umożliwienie nam odbycia fantastycznego stażu w Holandii. Dziękujemy Panu dyrektorowi, Pani koordynator Elżbiecie Krystek-Chudziaszek, Pani Iwonie Skrzypkowskiej, Pani Wiesławie Zarzyckiej, Pani Aleksandrze Motas, Pani Annie Ruteckiej, Panu Zbigniewowi Kotłowskiemu, Panu Zdzisławowi Żmudzie, Panu Robertowi Sieniek, Panu kierownikowi – Zbysławowi Etmańskiemu, Marianowi Ciupie, Stanisławowi Blok, Bogusławowi Mras, Markowi Schipplock i Jerzemu Dybowskiemu oraz wszystkim nauczycielom, którzy przyczynili się do realizacji projektu. Prosimy o przyjęcie w dowód wdzięczności tulipanów - kwiatów, które są symbolem kraju, który zwiedziliśmy.”

Do góry